Πλαίσιο κειμένου: ΣΕΕΠ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 
Πλαίσιο κειμένου: Πλαίσιο κειμένου: Συνοπτική Περιγραφή Νομοθεσίας 
για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού τομέα ( Τ.Ε.Ι ) 
και τους αποφοίτους των
 
Θέματα Σπουδών - Φυσιογνωμία ΤΕΙ 
Μεταπτυχιακά 
Μισθολογικά θέματα Εκπαιδευτικών 
Θέματα Δημόσιας Διοίκησης 
Θέματα ισοτιμίας Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών τίτλων 
Επιπρόσθετη Σχετική Νομοθεσία 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 
Θέματα Σπουδών - Φυσιογνωμία ΤΕΙ 
Ν.1404/83 ΦΕΚ 173 Α'/23-11-1983 "Ιδρυτικός Νόμος των Τ.Ε.Ι"
Ν.2621/98 ΦΕΚ.136 Α' 23-6-98 " Ρύθμιση Θεμάτων Οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ "
Ν.2817 ΦΕΚ.78 Α' 14-3-2000, άρθρο 16 " Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις - περιγραφή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"
Νέος ν. 2916 ΦΕΚ 114Α΄ / 11-6-2001 " Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής".
Τροποποιεί κυρίως διατάξεις του ιδρυτικού νόμου των ΤΕΙ Ν.1404/83 και του ιδρυτικού νόμου των Πανεπιστημίων Ν.1268/82 και των προαναφερόμενων νόμων( ν.2817/2000, ν.2621/98 .) Αποσαφηνίζει το ρόλο των ΤΕΙ και των αποφοίτων τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Τεχνολογικός τομέας ) άρθρο1. 
Διάρκεια σπουδών - πρακτική άσκηση - διπλωματική εργασία Διέπονται από το άρθρο5 παρ.12β του Ν.2916/2001 Τροποποιούνται οι διατάξεις των : (άρθρο 2 του Π.Δ 174/85 ΦΕΚ 59Α΄/ 29-3-1985 & Π.Δ 227/95Α΄/20-6-1995 και η παραγ.5του άρθρου 57 του ν.2413/96 ΦΕΚ 124Α΄/17-6-1996)
" Ρύθμιση Θεμάτων Οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ" διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.2916/2001 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρο1 παρ.26 του ν.2621/98 ΦΕΚ 136 Α΄/ 23-6-1998
Ν.3027 ΦΕΚ 152Α' /28-6-2002 Άρθρο 3 παρ.28 β) & Άρθρο 4 " Ρύθμιση Θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων , Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"
α. Καταργείται το ισχύον καθεστώς των κατατακτηρίων εξετάσεων από Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια. Από το ακαδημαϊκό έτος 2004 το καθεστώς κατάταξης θα είναι κοινό για όλους τους αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης με τους ίδιους όρους είτε προέρχονται από Πανεπιστήμια είτε από Τ.Ε.Ι.
β. Κατάργηση της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) 

Μεταπτυχιακά
Ν.2916/2001 άρθρο 5 παρ.13 όπως συμπληρώθηκε με τον ν.2909 ΦΕΚ90Α΄ /2-5-2001 , άρθρο 7 " Ρυθμίσεις Θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις "
Δίνεται το δικαίωμα Πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε Ελληνικά Ιδρύματα και στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα Πτυχία ΤΕΙ τμημάτων σχολών που καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο. Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ των ήδη αποκτηθέντων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής
Καταργείται το άρθρο 16 του ν. 2327/95 ΦΕΚ 156 Α΄/31-7-1995 
Υπουργική . αποφ. Αριθμ. 60671/Ε5 ΦΕΚ 771Β΄ 21-6-2002 " Σύμπραξη των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ( Π.Μ.Σ) την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα απο το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α "
Μισθολογικά θέματα Εκπαιδευτικών
ν.2530/97 ΦΕΚ 218 τεύχος Α΄/23-10-97 άρθρο 15 "Καθορίζει ενιαία τον τρόπο μισθολογικής εξέλιξης του Εκπαιδευτικού προσωπικού των ιδρυμάτων ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι. - Πανεπιστήμια )" όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2916/2001 άρθρο 4 παρ. Η


Θέματα Δημόσιας Διοίκησης
ν.2470/97 ΦΕΚ 40,τεύχος Α΄21-3-1997 "Αναμόρφωση Μισθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις"
Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3016 ΦΕΚ 110Α' 17-5-2002 άρθρο13( §1,2) όπου όλοι οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού αποκτούν ενιαίο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 20ο και καταληκτικό το 3ο. 
ν.2190/94 ΦΕΚ 28 Α΄/3-3-94 κεφ. Η΄άρθρο 34 παραγ.5 περιπτώσεις γ & δ , άρθρο 36 παραγ.7 & 8
ν.2683/99 ΦΕΚ 19Α΄/9-2-1999 άρθρο 79 " Εξέλιξη των αποφοίτων Τ.Ε.Ι στην Δημόσια Διοίκηση"
ν.2527/97 ΦΕΚ 206 Α΄/8-10-1997 " Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/94"
ν.2503/97 ΦΕΚ 107 τεύχος Α΄,30-5-1997 ,άρθρο 8 " Διοίκηση ,Οργάνωση της Περιφέρειας , ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση"
Θέματα ισοτιμίας Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών τίτλων
ν.298/17-4-76 ΦΕΚ 89 Α΄ άρθρο 1 , παραγρ. α,β ,άρθρο 3 παραγ.1 " περί ισοτιμίας των πτυχίων ΚΑΤΕΕ-ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ με τα πτυχία των ΑΣΥ-ΕΜΠ" & ν.1865/28-9-89 ΦΕΚ 210 Α΄ " Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού -εξωτερικού και κατατάξεις πτυχιούχων στα Ανώτατα και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλες διατάξεις " αρθρ. 5 παρ.1 σελ.4500 " περί ισοτιμίας πτυχίων ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ"
Π. Δ/γμα 388/89 ΦΕΚ 169 Α΄ " Τίτλος Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ και ισοτίμων προς αυτούς "
Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Εγκύκλιοι : ΔΟΑ/Φ01.6/16948/8-8-1996 " περί χρησιμοποίησης αποφοίτων ΤΕΙ στην Δημόσια Διοίκηση"
ΔΟΑ/Φ01.7/18009/16-8-96 " Απόφοιτοι ΤΕΙ-Ονομασία τίτλου σπουδών στην Δημόσια Διοίκηση "
Π.Δ/γμα 165 ΦΕΚ 149Α΄/28-6-2000 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 373ΦΕΚ251Α΄/22-10-2001 "Προσαρμογή της 89/48 οδηγίας της Ε.Ε για την ελεύθερη διακίνηση αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα κράτη μέλη"
Ν.2916/2001 άρθρο 6 παρ. 6 β & άρθρο 5 παρ.12 α) ,β) ,γ)
Με τον παραπάνω νόμο διασφαλίζεται η ακαδημαϊκότητα των πτυχίων, η συνέχεια των Ιδρυμάτων, η ισοτιμία των Πτυχίων των ήδη αποφοίτων και όσων αποφοιτήσουν από τα ΤΕΙ, και κατοχυρώνονται
ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα για παλαιούς και νέους αποφοίτους ΤΕΙ.Επιπρόσθετη Σχετική Νομοθεσία
ν.1514 ΦΕΚ 13 Α΄ /8-2-1985 άρθ.5 παραγ.7α 
" Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας"
όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2916 /2001 άρθρο 1 παρ.2 ββ)
ν.1404 /83 άρθρο 24 παρ.2 σε συνδυασμό με τον ν.1351/83 άρθρο12 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2525/97 ΦΕΚ 188 Άναρθρο2
"Κοινή διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση "
ν.2454/97 ΦΕΚ 7 Α΄/30-1-1997 
"Κατάταξη αποφοίτων ΤΕΙ ως Εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση " και κατατακτήριες εξετάσεις από ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια ( άρθρο 5 τροποποίηση του Ν. 1865/89 άρθρο 3.) και όπως καταργήθηκε με τον νόμο Ν.3027 ΦΕΚ 152Α'/28-6-2002 Άρθρο 3 παρ.28β
ν.1966/1991 ΦΕΚ 147 Α΄/ 26-9-1991
" Μεταγραφές φοιτητών Πανεπιστημίων ,σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις " 


 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20-7-2002

 Θέσεις της ΕΕΤΕΜ για τον νόμο
Τα ΤΕΙ έδωσαν συνεχείς εξετάσεις και κάλυψαν αξιολογικά όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ,που πιστοποιούν την θέση τους μεταξύ των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. 
Με τις διατάξεις του νέου νόμου ,εκ των οποίων οι σημαντικότερες διατυπώθηκαν παραπάνω, τερματίζεται μία 18χρονη τραυματική εμπειρία για τους φοιτητές, Πτυχιούχους και Καθηγητές των ΤΕΙ και εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος για την ανωτάτη εκπαίδευση στη χώρα μας . Επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με τα όσα ισχύουν εδώ και χρόνια διεθνώς και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση . 
Τα Ανώτατα Ιδρύματα ( Πανεπιστήμια - ΤΕΙ) στη χώρα μας είναι έτοιμα πλέον να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες εξελίξεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο οι οποίες αποτυπώνονται αυτές τις μέρες στην Σύνοδο της Πράγας .
Σε μια εποχή που το Μονοπώλιο της γνώσης, τα συντεχνιακά συμφέροντα, και τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μοντέλα αμφισβητούνται διεθνώς, οι μεσαιωνικές αντιλήψεις που επικρατούν σε κύκλους της Πανεπιστημιακής κοινότητας προκαλούν θλίψη, δεν συνάδουν με την ιδιότητα των ακαδημαϊκών δασκάλων και μας εκθέτουν διεθνώς.
Καλούμε την Κυβέρνηση, και ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας, να διασφαλίσει, την ισότιμη πρόσβαση των νέων ανθρώπων στην Εκπαίδευση, απομονώνοντας, τα από πολλές δεκαετίες οργανωμένα συντεχνιακά συμφέροντα που δρουν με την μορφή "επιμελητηρίων" και παρεμποδίζουν με κάθε μέσο την παραγωγική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας εν ονόματι των στενών επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών τους. 
Όσον αφορά τους λιγοστούς Πρυτάνεις που δήθεν κόπτονται για το επίπεδο των Πανεπιστημίων, που "κινδυνεύουν", επειδή κάποια άλλα ιδρύματα που ανήκουν στην αυτή εκπαιδευτική βαθμίδα, βελτιώνουν τους όρους λειτουργίας τους και διασφαλίζουν δια νόμου 

την υπόσταση τους, καλό είναι να αποκαλύψουν τις πραγματικές προθέσεις τους αφού είναι γνωστό ότι είναι μέλη των γνωστών συντεχνιακών ομίλων. 
Απευθυνόμαστε στους φορείς της Εκπαιδευτικής κοινότητας των ΤΕΙ και στις Ενώσεις των αποφοίτων και τους καλούμε να περιφρουρήσουν τις διατάξεις του νέου νόμου και να εργαστούν για την υλοποίηση του και παράλληλα να προωθήσουν ενιαίες προτάσεις για την επίλυση όλων των επιμέρους θεμάτων που εκκρεμούν. 
Διαισθανόμενοι την ευθύνη που φέρουμε για την επιστημονική και επαγγελματική καταξίωση, όχι μόνο των 30.000 μελών μας, αλλά και των εκατοντάδων χιλιάδων φοιτητών και Πτυχιούχων όλων των Σχολών των ΤΕΙ, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι: 
Η ΕΕΤΕΜ, αμέσως μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου( 28-8-2000) για την οριοθέτηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και του ρόλου του κάθε τομέα αυτής, συμμετείχε ενεργά, με κάθε δυνατό μέσο, σε όλες τις διαδικασίες που μεσολάβησαν και οδήγησαν στην έκδοση του νόμου 2916/2001, υπερβαίνοντας πολλές φορές τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που είναι γνωστές σε εσάς.
Το Έργο της Ένωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, εάν αναλογιστούμε ότι η ΕΕΤΕΜ λειτούργησε για λογαριασμό όλων των Πτυχιούχων των ΤΕΙ .Στο δύσκολο αυτό αγώνα έπρεπε, από την μία πλευρά να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των αποφοίτων των ΤΕΙ και από την άλλη να γίνουμε αρωγοί στην προσπάθεια διασφάλισης μίας επιτυχημένης προοπτικής των φοιτητών και των Ιδρυμάτων τους . 

Click for Athens, Greece Forecast

web-site: http://seep.teilam.gr   E-Mail: jimch@teilam.gr

        

Σύνθεση του Δ. Σ.

 

Πρόεδρος  Καβαλιέρος Δημήτριος   6937-864117

(Υπεύθυνος Τμήματος Ηλεκτρολογίας)

 

Γενικός Γραμματέας   Θεοδωρίδης Θεόδωρος  6932249070 - 6974033123

(Υπεύθυνος Τμήματος Ηλεκτρονικής)

 

Αντιπρόεδρος  Νίκας Αριστείδης 6978892199

(Υπεύθυνος Τμήματος Πληροφορικής)

 

Ταμίας Χατζηθεοδώρου Σουλτάνα 6977734583

(Υπεύθυνη  Τμήματος Νοσηλευτικής)

 

Ειδικός Γραμματέας Ζαγγούβα Γεωργία

(Υπεύθυνη Τμήματος Φυσικοθεραπείας)

 

Μέλος  Παπανικολάου Μαρία 

 

Μέλος  Παπαχρήστου Ιουλία

 

Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου Φλώρος Ναπολέων 6944460700 - 2231042669