Πλαίσιο κειμένου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (από την έκτακτη γενική συνέλευση προέδρων 19/03/2005)
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ

Δημιουργία ανεξάρτητου ΚΑΕ για τη μισθοδοσία των έκτακτων εκπαιδευτικών.
Μετατροπή των συμβάσεων των έκτακτων εκπαιδευτικών που πληρούν τις προϋποθέσεις του ΠΔ 164 σε   αορίστου χρόνου στα πλαίσια πλήρους εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για το μη διαχωρισμό.
Θεσμοθέτηση της συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου σε όλα τα θεσμικά όργανα του ΤΕΙ αλλά και στη        διαδικασία κρίσης τους των έκτακτων εκπαιδευτικών.
Θεσμοθέτηση 5ης βαθμίδας ή κλάδου αντίστοιχου του Ε.Ε.ΔΙ.Π των Πανεπιστημίων, μόνιμου εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ.
Προκήρυξη αντίστοιχων θέσεων μονίμου ΕΠ όπου υπάρχουν έκτακτοι με πλήρη προσόντα.
Αύξηση των ωριαίων αποζημιώσεων των έκτακτων εκπαιδευτικών των ΤΕΙ.
Μοριοδότηση των υποψηφιοτήτων των έκτακτων εκπαιδευτικών στις προκηρύξεις θέσεων μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ.
Συγκρότηση ενός ενιαίου συστήματος κριτηρίων επιλογής των έκτακτων εκπαιδευτικών των ΤΕΙ.
Διαμόρφωση μιας ενιαίας σύμβασης ορισμένου χρόνου για την πρόσληψη των έκτακτων εκπαιδευτικών σε όλα τα ΤΕΙ.
Έγκαιρη και κοινή για όλα τα ΤΕΙ ημερομηνία πρόσληψης και ανάθεσης του εκπαιδευτικού έργου των έκτακτων εκπαιδευτικών.
Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των έκτακτων εκπαιδευτικών ΤΕΙ στη  δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Εφαρμογή της ρύθμισης για συμπλήρωση από έκτακτους του ποσοστού 10% για τους προσωποπαγών θέσεων εκπαιδευτικούς ΤΕΙ στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Επιλογή κατά προτεραιότητα των έκτακτων εκπαιδευτικών στα μεταπτυχιακά προγράμματα των ΤΕΙ.
Επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος των ωρομισθίων του κλάδου.
Εφαρμογή του Ν. 2916 και πρόσληψη όλων όσων έκτακτων εκπαιδευτικών ΤΕΙ διαθέτουν, πλήρη προσόντα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης με ανανέωση τους μέχρι του ορίου του νόμου (3ετία) όπου δεν έχει μεσολαβήσει κάλυψη της θέσης με μόνιμο προσωπικό.
Διάκριση μεταξύ των μονίμων ή μη υπαλλήλων του Δημόσιου τομέα και άρση της απαγόρευσης άσκησης εκπαιδευτικού έργου πέραν των 5 ωρών για τους μη μόνιμους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.
Απόδοση των επιδομάτων Αδείας, Χριστουγέννων, Πάσχα στους έκτακτους εκπαιδευτικούς ΤΕΙ που είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
Πληρωμή δεδουλευμένων των συναδέλφων που εξυπηρετούν Τμήματα Διεύρυνσης


Σχετικά από τη συζήτηση με το Υπουργείο και τη ΓΣΕΕ προκύπτουν, χρησιμοποιώντας την παραπάνω σύνοψη για να εξασφαλίσουμε συντομία, τα εξής: 
Για το αίτημα 1 (ΚΑΕ) υπήρξε σύμφωνη γνώμη της Συνόδου των Προέδρων στο Καρπενήσι και το ΥΠΕΠΘ δεσμεύεται ότι θα εφαρμοστεί από του χρόνου. Υπάρχει επιτροπή Προέδρων που εξετάζει τον τρόπο και το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτή.

Για το 2 ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει νεότερη, δυσμενέστερη για μας, γνωμάτευση του ΥΠΕΣΔΑΑ που ακόμη δεν μας έχει κοινοποιηθεί. Οι προθέσεις του Υπουργείου είναι αρνητικότατες.

Το αίτημα 3 θα τεθεί στο ΣΑΤΕ ( το αρμόδιο συμβούλιο ανώτατης τεχνολογικής του ΕΣΥΠ) όπως μάλλον και το 4. 
Η ΓΣΕΕ θα ορίσει αντιπρόσωπο εκεί, ο οποίος θα είναι από εμάς.

Για το αίτημα 5 μας απαντούν με τις 800 νέες θέσεις από εγκρίσεις και τις 600 από το νομοσχέδιο χωρίς όμως να προκηρύσσονται υποχρεωτικά εκεί που υπάρχουν συνάδελφοι με πλήρη προσόντα. Αυτό δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό και μετά από πιέσεις μας το ΥΠΕΠΘ προτίθεται να στείλει σύσταση για σχετική προτεραιότητα. Ούτε αυτό είναι βέβαια ικανοποιητικό. Τα οικονομικά το ΥΠΕΠΘ αρνείται να τα εξετάσει φέτος και τα παραπέμπει σε επιτροπή για του χρόνου (2006).


Σε σχέση με το αίτημα 7 η μόνη «παραχώρηση» του Υπουργείου είναι η τροποποίηση του νόμου ώστε από τα 5 χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας που απαιτούνται για υποψήφιους καθηγητές εφαρμογών τα 3 να μπορούν να αντικαθίστανται με εκπαιδευτική - αντί των 2 όπως είναι μέχρι σήμερα. Η ρύθμιση φαίνεται ιδιαίτερα περιορισμένου χαρακτήρα και ίσως φωτογραφική. Πάντως δεν απαντά στο αίτημα.

Για τα αιτήματα 8,9 και 10 το ΥΠΕΠΘ θα συγκροτήσει επιτροπή με εμάς, εκπροσώπους των Ιδρυμάτων, υπηρεσιακό παράγοντα, νομικό του Υπουργείου και νομικό της ΓΣΕΕ. Ο ορίζοντας είναι αυτός του επόμενου Σεπτεμβρίου και η κατάληξη ως προς το 9 θα είναι πρόταση του ΥΠΕΠΘ.

Το αίτημα 11 δεν συζητήθηκε ώστε να προηγηθεί, όπως πρότεινε η ΓΣΕΕ, διάλογος με τους αναπληρωτές της Δευτεροβάθμιας.

Σε σχέση με το 12 υπάρχει ρύθμιση στο σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο για τα ΤΕΙ, η οποία θα λύσει εφεξής το πρόβλημα εφαρμογής της υπάρχουσας ρύθμισης. Η απαίτηση μας να επαναπροκηρυχθούν ή «μεταφερθούν» οι θέσεις που θα έπρεπε να είχαν διατεθεί για μας πέρυσι και φέτος εξετάζεται από το Υπουργείο αν και παρατηρήσαμε μια αδικαιολόγητη δυσκολία σχετικά.

Για το 13 το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι γίνεται συνεννόηση με τα Ιδρύματα. Προτίθενται να εκδώσουν εγκύκλιο παρότρυνσης των Ιδρυμάτων προς αυτή την κατεύθυνση αλλά στο αίτημα μας να περιληφθεί με υπουργική απόφαση στους εγκρινόμενους κανονισμούς λειτουργίας επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν.

Για το 14 ετέθη το θέμα της επιστολής προς το ΙΚΑ με κατάλληλη διατύπωση για την επίλυση του προβλήματος. 
Η πλευρά του Υπουργείου υπεξέφυγε ζητώντας χρόνο να εξετάσει το θέμα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Τα υπόλοιπα αιτήματα δεν συζητήθηκαν πλην μιας σύντομης αναφοράς στα Τμήματα Διεύρυνσης όπου το Υπουργείο μας ενημέρωσε ότι πιθανόν να έχει βρεθεί λύση την οποία δεν ήταν έτοιμοι να μας ανακοινώσουν.

Από πλευράς μας τέθηκε επί πλέον το θέμα να μην ασκούν διδακτικό έργο μέσα στο ωράριο τους οι αποσπασμένοι από τη Δευτεροβάθμια στις διοικητικές υπηρεσίες των ΤΕΙ για το οποίο το ΥΠΕΠΘ εξετάζει την έκδοση εγκυκλίου.

Το υπουργείου μας ενημέρωσε για μια πρόταση που του έχει γίνει και εξετάζει ώστε η κρίσεις μας να γίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.

Από πλευράς μας διακρίνουμε μια μικρή πρόοδο, εφόσον τηρηθούν οι δεσμεύσεις, που όμως δεν είναι επαρκής και αποφεύγει τα κεντρικά ζητήματα. Ανησυχητική ήταν επίσης και η ιδιαίτερη αοριστία στις διατυπώσεις του σχετικού δελτίου τύπου του ΥΠΕΠΘ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                    ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                  
Πλαίσιο κειμένου: [ Επιστροφή ]