Πλαίσιο κειμένου: 

Οι κενές οργανικές θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Διοικητικού Προσωπικού και Ε.Τ.Π. των παλαιών τμημάτων μεταφέρονται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα νέα τμήματα.
Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.HOME